Home  //  5* hotel Sol coral (Umag-Croatia)  //  Frontpage

IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PRAVNA NAPOMENA

Korištenjem www.globaltravel.hr Internet stranica ili ugovaranjem putovanja i/ili drugih usluga koje pruža Gavan turizam, d.o.o. (dalje Gavan turizam) za Vas ili nekog drugog, prihvaćate Opće Uvjete , te izjavljujete da ste upoznati sa relevantnim odredbama vezanim uz korištenje osobnih podataka u svrhu ugovaranja i realizacije putovanja. Ukoliko niste suglasni s navedenim uvjetima lijepo molimo da nam ne šaljete bilo kakve Vaše osobne podatke ili ugovarate putovanje za sebe ili nekog drugog prije nego razjasnite sve eventualne dvojbe koje biste mogli imati, te nas slobodno zatražite dodatne informacije koje ćemo Vam rado dati putem emaila na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

PODRUČJE PRIMJENE

Navedeno u ovom dokumentu se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata koje Gavan turizam prikuplja i obrađuje, kao i na sve osobne podatake koje obrađuju Gavan turizam partneri (Hoteli, lokalni agenti, turističke agencije, autobusni prijevoznici, vodiči i pratitelji putovanja, avio kompanije, brodske kompanije i ostali pravni ili fizički subjekti angažirani od strane Gavan turizma za izvršenje usluga predviđenih turističkim paket aranžmanom, programom putovanja ili dodatnih usluga na zahtjev klijenta). Klijentom se smatra osoba koja je od Gavan turizma zatražila uslugu, ponudu za uslugu, odgovor na upit ili informativni izračun cijene, kao i svaka ona osoba za koju je druga osoba (Ugovaratelj putovanja) ugovorila putovanje ili neku uslugu. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Gavan turizam kao Voditelj obrade Vaših osobnih podataka svjestan je važnosti navedenog i stoga pridaje izuzetnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojih klijenata, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i Uredbu GDPR tj. Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.). U nastavku donosimo sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje klijenti u vezi obrade osobnih podataka imaju.

PRIVOLA

Iako Gavan turizam ima zakonski legitimni interes za obradu Vaših podataka i proslijeđivanje trećim stranama kad je to nužno u cilju izvršenja ugovora i pružanja usluga u okviru ugovorenog turističkog paket aranžmana, posebno skrećemo pažnju da će se smatrati da je klijent koji je Gavan turizmu dao svoj osobni podatak time izričito iskazao svoju privolu na obradu tih podataka. Napominjemo da ukoliko ugovarate putovanje za druge osobe morate imati njihovu dozvolu za korištenje njihovih osobnih podataka u tu svrhu, odnosno privolu ostalih putnika za koje ugovarate putovanje i čije nam osobne podatke dostavljate. Svakako je bitno da sve putnike za koje ugovarate putovanje informirate o sadržaju ovog dokumenta prije nego nam pošaljete njihove osobne podatke. Ukoliko se ne slažete s bilo kojim navodom ispod, nemojte nam dostavljati nikakve osobne podatke, te Vas pozivamo da nas prije kontaktirate putem emaila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. zatražite dodatne informacije koje ćemo Vam rado dati.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima. Podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, datum rođenja (kako bismo bili u mogućnosti poslati ponudu i izvršiti usluge obuhvaćene Vašim Ugovorom o putovanju i turističkim paket aranžmanom), broj telefona/mobitela i email adresu (kako bismo Vas u slučaju potrebe mogli kontaktirati prije, tijekom ili nakon putovanja s različitim informacijama ili pitanjima), OIB i adresu (u svrhu ugovaranja opcionalnog putnog osiguranja), a dodatno i po potrebi možemo tražiti informacije o spolu ukoliko nam nije razumljivo iz imena, državljanstvu (u svrhu davanja relevantnih informacija o potrebnim putnim dokumentima ili putnom osiguranju), te broju kreditne kartice zajedno s ostalim informacijama potrebnim za naplatu kartice ukoliko odaberete taj način plaćanja. Također, ukoliko pošaljete upit putem obrasca na Internet stranici sustav će automatski evidentirati i Vašu IP adresu. U određenim nestandardnim situacijama može se stvoriti potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i podataka koji se odnose na zdravlje klijenta u svrhu pokretanja procedure aktivacije police putnog osiguranja. Navedeni podaci tražit će se isključivo u svrhu izvršenja ugovornih ili poslovnih obveza ili izvršenja ostalih usluga traženih od strane klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora ili izvršenju obveza tj. usluga. Smatrat će se da je klijent koji je Gavan turizmu dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.

RELEVANTNA NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka: Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni. Ograničenje količine podataka: Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade. Zakonita, poštena i transparentna obrada: Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka. Točnost podataka: Izuzetnu pažnju pridajemo točnosti podataka. Klijent u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka. Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka: Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi uz posebnu napomenu da će se određeni podaci poput imena i prezimena, kao i kontakt podaci, te ostali podaci koje ste nam samovoljno ustupili čuvati na maksimalni rok od 5 godina s ciljem udovoljavanja zakonskim regulativama. Sigurnost osobnih podataka: Gavan turizamse obvezuje poštovati privatnost svih svojih klijenata, a svi se podaci o klijentima se strogo čuvaju na lozinkom zaštićenim serverima i/ili računalima, pristup im imaju isključivo zaposlenici Gavan turizma koji su potpisali izjavu o zaštiti osobnih podataka klijenata, koja ih također obvezuje da će sve podatke klijenata koristiti isključivo u svrhu izvršavanja nužnih radnji za izvršenje usluga koje je klijent ugovorio na vlastiti zahtjev. Sve informacije koje korisnik pošalje ili su automatski zabilježene koriste se u skladu s ovom izjavom odnosno Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

PRAVA KLIJENATA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:
Pravo na pristup podacima
Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, te o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.
Pravo na ispravak i brisanje
Klijent ima pravo zatražiti i ishoditi ispravak netočnih podataka. Klijent ima pravo zatražiti i ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima. Gavan turizam ima obvezu potvrditi klijentu tj. obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju podataka napravljenih na zahtjev klijenta.
Pravo na ograničenje obrade
Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Gavan turizam ima obvezu obavijestiti klijenta o ograničenju obrade napravljenom na zahtjev klijenta.
Pravo na prenosivost podataka
Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom Voditelju obrade bez ograničenja.
Pravo na prigovor
Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kom slučaju podatke nećemo koristiti u tu svrhu.
Automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila
Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

Za realizaciju bilo kojeg od Vaših prava slobodno nam se obratite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:
Prikupljanje podataka u osobnim putom, mobitelom, telefonski, faksom ili putem emaila. Prilikom rezervacije, izrade ponude, pružanja ostalih usluga na zahtjev klijenta ili provedbe pripremnih radnji vezanih uz tražene usluge ili turistički paket aranžman tražimo od klijenta osobne podatke potrebne za izvršenje predmetnog. Klijent svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime drugog klijenta to može napraviti druga osoba (Ugovaratelj putovanja), ali isključivo uz privolu klijenta ili odobrenje klijenta da se za njega može ugovoriti putovanje.
Prikupljanje podataka putem Interneta
Na našim Internet stranicama prilikom slanja upita ili zahtjeva za rezervacijom prikupljamo podatke potrebne za izradu rezervacije ili ponude. Klijent nam podatke dostavlja putom meila ili obrasca na Internet stranicama.
Privola klijenta

Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Bez privole klijenta ili legitimnog interesa nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:
Radi izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora: kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu, te radi kasnijeg obavještavanja korisnika o uslugama ili relevantnim informacijama vezanim uz prošlo ili buduće ugovoreno putovanje.
Za interne potrebe: Podatke klijenta čuvamo maksimalno do roka od pet godina kako bismo na zahtjev regulatornih vlasti mogli dokazati poslovanje u skladu sa zakonskom regulativom, zaštitili legitimne interese klijenta ili naše legitimne interese, a u skladu s važećim zakonskim propisima. Gavan turizam se obvezuje pritom čuvati isključivo podatke nužne za navedeno. To na primjer može uključivati čuvanje podataka klijenta kako bismo na najbolji način mogli odgovoriti na eventualne prigovore klijenata, upotrebu podataka klijenata radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu klijenata ili Gavan turizma osiguravanja sigurnosti zaposlenika, klijenata, proizvoda i usluga Gavan turizma, kreiranja usluga i ponuda koje odgovaraju potrebama i željama klijenata, istraživanja i analize tržišta, optimizacije prodajnih kanala, itd. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes Gavan turizma osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka klijenta i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa klijenta ili druge fizičke osobe. Iznimka su također svi slučajevi kada je pravna osnova privola.

U svrhu ispunjenja zakonskih obveza: Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, Gavanturizam je nadležnim državnim tijelima obvezan dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza Gavan turizma.

PROSLJEĐIVANJE PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama samo u sljedećim slučajevima:
U svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s klijentom. Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije. To na primjer uključuje slanje podataka klijenta hotelu, osiguravajućoj kući, turističkoj agenciji u destinaciji zaduženoj za ugovaranje smještaja (lokalnom agentu), prijevozniku, pratitelju putovanja i/ili turističkom vodiču, kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila ponuda za uslugu.
Kada je korisnik dao privolu. Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao privolu.

Kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače. Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u tom slučaju prosljeđujemo osobne podatke podizvođaču. Pritom koristimo podizvođače isključivo s prostora EU i ti podizvođači rade isključivo po nalogu Gavan turizma i po ugovoru sklopljenom s Gavan turizmom što osigurava mjere zaštite podatka kao da podatke obrađuje Gavan turizam.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite osobnih podataka svojih klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kontinuirano prilagođavamo naše interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Pritom koristimo različite organizacijske mjere i tehnička sredstva zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe podataka.

INTERNETSKA STRANICA

Naše internet stranice koriste cookie datoteke kako bi unaprijedili Vaše korisničko iskustvo i optimizirali ga u skladu s Vašim potrebama. Podaci u cookie datotekama i ostali podaci koji se pristupom na stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (npr. bounce rate, tip pretraživača, podaci o posjećenosti, vrijeme trajanja posjeta i sl.). Gavan turizam ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti stranice, te u svrhu unaprijeđenja funkcionalnosti ili sadržaja svojih web stranica. Cookie je tekstualna datoteka koju server snima na vaš tvrdi disk, a koje se ne mogu koristiti da bi naštetili vašem računalu i da bi se pokretali neželjeni programi. Pristupanjem stranici www.gavanturizam.hr pristajete na uporabu cookie datoteka u navedene svrhe. Pristupanjem stranici www.gavanturizam.hr Vaša IP adresa može biti evidentirana u svrhu analitike i kasnije analize posjećenosti naših internet stranica. Naše internet stranice mogu sadržavati web linkove, odnosno smjernice na druge Internet stranice koje nisu dio naše stranice, te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaje tuđih stranica.

KONTAKT

Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. U skladu sa zakonskim odredbama imate pravo na informaciju o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni u našim bazama podataka, te na ispravak, dopunu ili brisanje osobnih podataka. Ispravak, dopunu i brisanje osobnih podataka vršimo na pismeni zahtjev upućen na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ako klijent sumnja na povredu svojih osobnih podataka, može poslati prijavu na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., u kojem slučaju će Gavan turizam po žurnom postupuku reagirati kako bi otklonio sve eventualne nepravilnosti ili dao dodatne informacije. Klijent također može prijavu podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Zagreb, svibanj 2018.g.

Gavan turizam, d.o.o.

 

OPĆI UVJETI

OPĆENITO

Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio programa putovanja (u daljnjem tekstu Program putovanja), potvrde o uplati putovanja i Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu (u daljnjem tekstu Ugovor) sklopljenog između putničke agencije Gavan turizam d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) i korisnika usluge odnosno osobe koja poduzima putovanje (dalje u tekstu: Putnik), odnosno ugovaratelja putovanja koji sklapa Ugovor s Agencijom u svoje ime ili treće osobe kao Putnika (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj). Svi termini koji se spominju u ovim Općim uvjetima imaju značenje kakvo im je dano u ovoj točki Općih uvjeta. Sve potvrđene rezervacije su podložne ovim Općim uvjetima putovanja. Svi podaci i uvjeti u ovim Općim uvjetima obvezuju Ugovaratelja/Putnika i Agenciju, osim ukoliko zasebnim Ugovorom ne odrede drugačije.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su za realizaciju ugovorenog putovanja tj. turističkog paket aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju i ugovaranje usluga obuhvaćenih turističkim paket aranžmanom. Gavan turizam se obvezuje da osobne podatke putnika strogo čuvati i da ih neće koristiti osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Gavant turizama.Prije prijave za aranžman, odnosno slanja osobnih podataka i ugovaranja putovanja za sebe ili nekog drugog molimo da se detaljno upoznate s odredbama Izjave o privatnosti i zaštiti osobnih podataka.

PRIJAVE I REZERVACIJE:

Prijave za aranžman mogu se izvršiti dostavom potrebnih podataka faxom, emailom, mobitelom ili preko interneta. Osoba koja je izvršila rezervaciju i/ili uplatu u ime Putnika (Ugovaratelj) potvrđuje da je svim osobama na toj rezervaciji proslijedila ove opće Uvjete odnosno upoznala ih s istima. Ovi Opći Uvjeti vrijede za sve osobe imenovane u rezervaciji, a Ugovaratelj potvrđuje da je ovlašten djelovati u ime svih Putnika navedenih u rezervaciji. Za potvrdu rezervacije Ugovaratelj/Putnik dužan je izvršiti uplatu akontacije od minimalno 40% ukupne cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 14 dana prije početka putovanja (osim ako u programu nije drukčije navedeno) ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ako Ugovaratelj/Putnik ne uplati preostali iznos aranžmana u predviđenom roku, smatrat će se da je odustao od rezervacije te će se Agencija ravnati prema uvjetima otkaza putovanja od strane Putnika. Uplaćena akontacija uračunat će se u cijenu putovanja. Ako Agencija nije u mogućnosti potvrditi rezervaciju po kojoj je uplaćena akontacija, uplaćeni iznos na ime akontacije vratit će uplatitelju u cijelosti. Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime drugih Putnika uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa putovanja potvrđuje da je upoznata s činjenicom da se uplata odnosi na sve putnike na istoj rezervaciji, da su ti Putnici navedeni na Ugovoru o putovanju, te da se uplaćeni iznos raspoređuje jednako na sve putnike na toj rezervaciji ukoliko nije drukčije definirano Ugovorom i potvrdom uplate, odnosno pisanim putem prije same uplate ili neposredno nakon nje. Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime drugih putnika, dužna je obavijestiti sve putnike na toj rezervaciji o sadržaju Ugovora o putovanju, kao i ovih općih uvjeta. U slučaju da Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime drugih putnika želi vlastito putovanje ugovoriti neovisno o drugim putnicima dužna je Agenciju obavijestiti najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja Ugovora o putovanju, u suprotnom, realizacija aranžmana i započinjanje putovanja biti će moguće tek nakon što agencija zaprimi cjelokupnu uplatu za sve Putnike navedene na Ugovoru o putovanju.

Ugovaratelj/Putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organizaciju i realizaciju putovanja. Agencija imao pravo zatražiti i zadržati preslike dokumenata ukoliko je to potrebno za realizaciju putovanja. U slučaju da Ugovaratelj/Putnik ne dostavi tražene podatke u roku i na način kako je Agencija navela, smatra se da je odustao od Ugovora. Ugovaratelj /Putnik odgovoran je za svu štetu koja za njega ili Agenciju nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka odnosno dokumenata. U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma ili imena putnika plaća se prema važećim cjenicima i pravilima kompanija. Prihvaćanjem ponude i izvršenjem uplate (djelomičnog ili cjelokupnog iznosa) Ugovaratelj/Putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem aranžmana i programom putovanja, kao i ovih Općih uvjeta, te da ih u cijelosti prihvaća. Rezervacija će biti dovršena i valjana tek kad ju Agencija potvrdi i pošalje račun Ugovaratelju/Putniku ili ovlaštenom posredniku preko kojeg je Ugovaratelj/Putnik izvršio rezervaciju. Nijedan Ugovor nije valjan bez novčanog pologa, odnosno izvršenja djelomične ili cjelokupne uplate, bez čega se niti potvrda o uplati niti račun kojim se potvrđuje rezervacija neće izdati.

Na temelju primljene prijave za putovanje, a nakon zaprimanja djelomične ili cjelokupne uplate iznosa putovanja od strane Ugovaratelja/Putnika, Agencija će Ugovaratelju/Putniku uručiti Ugovor o putovanju koji se smatra zaključenim i obvezujućim ukoliko Ugovaratelj/Putnik nije uložio nikakav pisani prigovor na ove Opće Uvjete u roku od 48 sati (isključivo pismenim putem elektroničkom poštom ili regularnom preporučenom poštom). Za "rezervacije na fiksni upit" (pojedini aranžmani kod kojih je moguća samo obvezujuća rezervacija uplatom cjelokupnog iznosa) Agencija neće prihvatiti prijavu rezervacije na fiksni upit bez izvršene uplate. Ako Ugovaratelj/Putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, Agencija će zadržati uplaćeni iznos za pokriće troškova rezervacije. Ukoliko Agencija nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman na "fiksni upit", kompletan iznos uplate bit će vraćen Ugovaratelju/Putniku.

CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA:

Cijene aranžmana su objavljene u kunama i vrijede od trenutka objave na Internet stranicama agencije. Cijene aranžmana su promjenjive tijekom vremena i podložne različitim akciijama s ciljem popunjavanja preostalih slobodnih mjesta. Cijene aranžmana nakon rezervacije, ugovaranja putovanja i uplate aranžmana su fiksne i ni na koji način nisu podložne promjenama osim u slučaju značajnog umanjenja sadržaja samog aranžmana od strane Agencije. Uplatom putovanja Ugovaratelj potvrđuje da je upoznat s činjenicom da se cijena za druge putnike može mijenjati slijedom naknadnih akcija i promocija koje utječu na cijenu, te da te cijene mogu biti i niže, dok Agencija putniku garantira da mu ugovorena cijena aranžmana neće rasti nakon prve uplate neovisno o kasnijim promjenama cijena koje mogu biti i više.Informativne cijene ulaznica za znamenitosti i drugih doplata na licu mjesta objavljene na stranicama Agencije, samo su informativne prirode i ne moraju odgovarati cijenama na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi, koje su promjenjive prirode, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Sadržaj aranžmana, odnosno cijena aranžmana uključuje ono što je Agencija navela u programu putovanja. Cijena aranžmana, ako Ugovorom nije drugačije određeno, u pravilu uključuje usluge prijevoza, smještaja, troškove organizacije putovanja i obvezna zakonska osiguranja (odgovornost i jamčevina). Ukoliko je specifično navedeno u segmentu "Cijena uključuje", cijena može sadržavati uslugu i trošak stručnog lokalnog vodiča, dodatne obroke, izlete i sl.. Cijena aranžmana u pravilu ne uključuje, osim ako nije drugačije ugovoreno: pristojbe zračnih luka, troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte i znamenitosti koji se posjećuju, boravišnu pristojbu, dodatne obroke koji nisu navedeni kao uključeni u cijenu, izlete koji nisu navedeni u segmentu "Cijena uključuje", a u programu putovanja su specifično navedeni kao "izlet", te sve neobavezne sadržaje. Dodatne i posebne usluge (kao na primjer: transferi, dodatni obroci, posebna prehrana, fakultativni izleti, stručno lokalno vođenje, ulaznice, pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice, doplata za jednokrevetnu sobu i dr. ) uključene su u cijenu aranžmana samo ako je to izričito navedeno u programu u segmentu "Cijena uključuje", inače ih je Ugovaratelj/Putnik dužan prilikom prijave za navedenu uslugu. Fakultativne i posebne usluge koje Putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se pratitelju putovanja ili predstavniku organizatora u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta Putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge, te Agencija ne snosi odgovornost za tu uslugu, bez obzira na asistenciju u pribavljanju iste. Za doplate na licu mjesta cijene objavljene u programu putovanja su informativnog karaktera i podložne promjeni. Agencija pridržava pravo povećanja ugovorene cijene aranžmana u slučaju ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promjene valutnog tečaja ili do povećanja cijene usluga koje čine aranžman, a osobito povećanja cijena prijevoza, uključujući gorivo, cestarinu i sl., povećanja cijena smještaja i tarifa prijevoznika. Agencija može o promjeni cijene Ugovaratelja/ Putnika izvijestiti pismeno ili usmeno. Ugovaratelj/Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10% (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju da Ugovaratelj/Putnik raskine Ugovor zbog povećanja cijene manje od 10% od ukupne cijene aranžmana, tada se primjenjuju uvjeti otkaza od strane Ugovaratelja/ Putnika. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10% Ugovaratelj/Putnik ima pravo odustati od aranžmana, bez ikakve nadoknade štete, ukoliko to pismenim putem priopći Agenciji u roku od 3 dana od primljene obavijesti. Ako svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju avio karata, zrakoplovne pristojbe podložne su promjeni do dana izdavanja avio karte. U slučaju porasta zrakoplovnih pristojba, Ugovaratelj/Putnik je dužan snositi trošak razlike u cijeni.

SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE / KABINE

Ukoliko Ugovaratelj/Putnik nije izričito ugovorio sobu, apartman ili kabinu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u objektu opisanom u programu putovanja. Ukoliko nije drukčije ugovoreno smještaj se podrazumjeva u dvokrevetnim sobama sa odvojenim ili bračnim krevetom. Putnik je dužan pridržavati se pravila smještajnih jedinica u pogledu vremena početka korištenja soba, apartmana, kabina i sl., te vremena njihovog napuštanja, u protivnom Putnik sam snosi eventualne dodatne troškove. Putnik je samostalno odgovoran za svu štetu činjenu prilikom boravka u hotelu, kao i sve dodatne troškove učinjene prilikom boravka a koji nisu specifično navedeni u programu putovanja kao uključeni u cijenu (poput troška mini-bara, dodatnih usluga u hotelu uz naplatu, itd). Smještaj u hotel i ulazak u smještajnu jedinicu najčešće je moguć između 14 i 20 sati, a ista se obično mora napustiti najkasnije do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za pojedini smještajni kapacitet u programu nije određeno drugačije. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljeni Ugovarateljev/Putnikov dodatni zahtjev za smještajem (opremljenost sobe, tip sobe sa bračnim ili odvojenim krevetom, orijentacija sobe, kat, boravak kućnih ljubimaca, dodatni kreveti, dječji krevetić i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva niti iznos doplate ukoliko je ista određena od strane smještajnog objekta. Ako Putnik ugovori trokrevetnu ili višekrevetnu sobu u hotelu, izričito naglašavamo kako hotel može dodjeliti dvokrevetnu sobu s dodatnim ležajem namjenjenim za smještaj treće osobe bez prethodnog informiranja Agencije o istome, a kvaliteta i forma dodatnog ležaja u potpunosti ovisi o hotelu, te može biti i značajno niže kvalitete od ostalih ležaja. Agencija ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete dodatnog ležaja, te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga ne može biti predmetom prigovora. Ugovaratelj/Putnik zaključenjem Ugovora potvrđuje suglasnost i da vlastitom voljom u potpunosti prihvaća objavljenu ponudu i program sa svim svojim elementima, i odriče se svake daljnje primjedbe i reklamacije u tom pogledu.

KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJA, KVALITETA SMJEŠTAJA, LOKACIJA I OSTALO:

Ponuđeni smještajni kapaciteti unutar programa definirani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Lokalna hotelska kategorizacija među zemljama se bitno razlikuje i putnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta izjavljuje da je upoznat sa tom činjenicom. Prehrana, komfor i druge usluge u ponudi hotela/apartmana su pod nadzorom mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su izuzetno različiti i nisu usporedivi, a kvaliteta može jako odstupati. Lokacija hotela koja eventualno može biti navedena na internet stranicama Agencije može biti definirana u kilometrima udaljenosti od središta grada (pri čemu se središte grada definira kao područje maksimalno 2 km od glavnog gradskog trga) ili u minutama trajanja putovanja do središta grada (pri čemu se podrazumjeva okvirna udaljenost +/- 10 min. u definiranim minutama vožnje dostupnim oblikom javnog prijevoza kako je definirano aplikacijom "Google Karte" u što nije uračunato vrijeme od/do stanice, kao ni vrijeme čekanja). Agencija će putnike u završnoj obavijesti (koja se šalje na email najkasnije dva kalendarska dana prije polaska) informirati o točnom hotelu gdje će biti smješteni. Putnike molimo da se prije polaska informiraju o lokaciji i kvaliteti smještaja putem dostavljenih informacija poput imena hotela, te internet linkova, a svi prigovori na vezano uz smještaj agenciji moraju biti dostavljeni pismenim putem, najkasnije 24 sata prije samog polaska. Naknadni prigovori, nakon što putnik iskoristi ugovorenu uslugu smještaja, neće se uvažavati, a putnik ugovaranjem putovanja specifično izjavljuje da je upoznat s tom činjenicom i da se odriče prava na prigovor ukoliko smještaj bude u hotelu kako je definirano u završnoj obavijesti. Usluga doručka, ukoliko je ugovorena, izuzetno se može razlikovati ovisno o destinaciji, običajima i samoj razini kvalitete te usluzi pojedinog hotela, te Agencija ni u kojem slučaju ne preuzima odgovornost za kvalitetu ili sadržaj doručka, a putnik ugovaranjem putovanja specifično izjavljuje kako je upoznat s tom činjenicom. Agencija zadržava pravo promjene hotela, pod uvjetom da osigura hotel u istoj ili višoj kategorizaciji. Agencija ne garantira specifična sjedala na autobusu, te se uplatom paket-aranžmana smatra da je putnik prihvatio bilo koje sjedalo na autobusu, uključujući sjedala u prvom redu i u zadnjem redu autobusa.

OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti o provedbi programa putovanja. Agencija je dužna Putniku pružiti sve usluge navedene u segmentu "CIJENA UKLJUČUJE" unutar programa putovanja, te izdati odgovarajuću dokumentaciju (potvrdu uplate / Ugovor) za uplaćeno putovanje. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, vremenske nepogode, intervencije nadležnih vlasti, prometne nezgode, prometne gužve, kašnjenja i poremećaji javnog prijevoza grada koji se posjećuje i dr.), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima Agencija nije dužna podmiriti dodatne troškove Putnika. Agencija nije dužna pružati usluge van ovih Uvjeta.

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan doći na vrijeme za polazak na putovanje, a najkasnije 15 min. prije zakazanog polaska. Ukoliko Putnik ne dođe do zakazanog vremena polaska Agencija ima pravo započeti putovanje bez tog Putnika. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda i pravila ponašanja u smještajnim objektima (npr. hoteli, hosteli, apartmani, rezidencije, privatni smještaj i dr.) odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne ugrožavati redovno i ne smetano odvijanje programa putovanja. Ako Putnik na bilo koji način narušava sigurnost, ometanje vozača u vožnji, mir, komfor ili udobnost drugih putnika ili ugrožava i/ili otežava redovno odvijanje programa putovanja, Agencija osim prava na punu naknadu materijalne i nematerijalne štete ima pravo prekinuti putovanje za tog Putnika, nastaviti provedbu programa putovanja bez njega, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika, te će sam Putnik biti odgovoran za nadoknadu svih troškova koji iz istoga proizlaze. Ako je u tom slučaju Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan osigurati povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku. Putnik će odgovarati za svaku štetu koju pretrpe Agencija, prijevoznik ili pružatelj usluga uključeni u paket aranžman koja bi bila posljedica Putnikova propusta da se ponaša u skladu sa svojim obvezama. Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise države u koju ide i država kroz koje prolazi. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja propisa od strane Putnika, Agencija ima pravo nastaviti putovanje bez Putnika, a sve nastale troškove snosi sam Putnik. Putnik je dužan podmiriti troškove aranžmana u skladu s ovim uvjetima. Putnik je dužan pridržavati se svih naputaka i u dobroj vjeri surađivati s predstavnikom Agencije. U slučaju bilo kakvog nezadovoljstva, putnik je dužan smireno i u dobroj vjeri surađivati s predstavnikom Agencije i na licu mjesta, nastojati razriješiti predmet nezadovoljstva, bez javnog izražavanja nezadovoljstva i bez bilo kakvog utjecaja na druge putnike. Agencija, odnosno predstavnik agencije učiniti će sve razumno moguće da se nezadovoljstvo putnika otkloni bez negativnog utjecaja na druge putnike, predviđenu satnicu ili program putovanja. U slučaju da tijekom putovanja, a prema izvješću predstavnika Agencije, Putnik nezadovoljstvo izražava na javni način koji bi mogao utjecati na druge putnike i/ili svojim ponašanjem na licu mjesta na bilo koji način narušava ugled agencije, Agencija ima pravo tražiti nadoknadu štete do visine 20% ukupno uplaćenog iznosa svih putnika na toj grupi na ime nanesene štete ugledu Agencije, a Putnik ugovaranjem putovanja izričito izjavljuje kako je upoznat s tom činjenicom, te se specifično obvezuje da neće ni na koji način štetiti ugledu agencije tijekom putovanja. Putnik se Ugovaranjem putovanja specifično obvezuje čuvati privatnost svih ostalih putnika u grupi, te ni na koji način ne zapisivati, evidentirati, fotografirati ili čuvati njihove osobne podatke poput bilo kakvog dokumenta ili papira s popisom imena i prezimena, te bilo kojeg drugog osobnog podatka kako je definirano GDPR uredbom. Putnik izričito izjavljuje da je upoznat s činjenicom da prema GDPR uredbi tj. Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.) bio kakvo evidentiranje tuđih osobnih podataka za koje je Gavan turizam d.o.o. putnička agencija prema GDPR uredbi definirana kao voditelj obrade, može biti podložno kaznama do više stotina tisuća kuna, te da Gavan Turizam ima pravo tražiti nadoknadu sve štete proizašle iz protupravnog narušavanja privatnosti ostalih članova grupe od strane bilo kojeg Putnika. Putnik se obvezuje nastupati u dobroj vjeri prije, tijekom ili nakon putovanja. Putnik izjavljuje da je upoznat s činjenicom da Agencija nastupa u dobroj vjeri kako bi kroz transparentnu komunikaciju što većeg broja činjenica prije putovanja postigla što je moguće veće zadovoljstvo svih putnika. Slijedom toga Putnik se obvezuje prije putovanja upoznati sa svim odredbama ovih Općih Uvjeta koji su sastavni dio njegovog Ugovora o putovanju, te sa svim informacijama pruženim od strane Agencije prije polaska kroz Program putovanja i Završnu obavijest. slučaju nepoštivanja bilo koje od ovih obveza, Ugovaratelj / Putnik odgovara Agenciji za svu dodatno učinjenu materijalnu i nematerijalnu štetu, te nadoknadu štete drugim putnicima.

PRIGOVORI

U slučaju da Putnik ima prigovor koji se odnosi na neispunjenje pojedine usluge iz programa putovanja, Putnik je dužan svaku eventualnu reklamaciju prijaviti pratitelju putovanja kako bi se pokušala ukloniti na licu mjesta. Naknadne reklamacije se neće uvažiti. Naglašavamo da je u interesu Putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja. Putnik je dužan surađivati s pratiteljem putovanja i izvršiteljem usluge u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje, a koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija neće uvažiti naknadnu reklamaciju Putnika, niti je na nju obvezna odgovoriti. Ako niti nakon prigovora na licu mjesta usluga nije pružena na ugovoreni način, Putnik je u mogućnosti po povratku s putovanja Agenciji podnijeti pisani prigovor na slijedeći način: na licu mjesta (prije povratka s putovanja) zatražiti pisanu potvrdu od osobe koja je odgovorna za izvršenje usluge s kojom je putnik nezadovoljan i istu priložiti uz svoj pisani prigovor, email-om na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili preporučenom poštom na Gavan turizam, d.o.o., Krajiška 42, 10000 Zagreb, najkasnije u roku 8 dana nakon povratka s putovanja. U protivnom, Agencija predmetni prigovor nije dužna uzeti u obzir. Prigovori po povratku s putovanja bez priložene potvrde smatrat će se neosnovanima. Potvrdu za sve usluge za čije je izvršenje zadužena Agencija Putnik na licu mjesta može dobiti od pratitelja putovanja, a za sve ostale usluge, za čije izvršenje Agencija nije zadužena, putnik je dužan priskrbiti od vršitelja usluge koji nije u mogućnosti izvršiti tu uslugu na definirani način kako je pisanim putem komunicirano od strane Agencije. Svaki Putnik prigovor podnosi zasebno. Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Agencija je dužna donijeti pismeni odgovor na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, Agencija može odgoditi rok donošenja rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužna u pismenom obliku obavijestiti putnika podnosioca prigovora. Agencija će riješiti samo one prigovore za koje Putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Agencije došlo do neispunjenja programa ili dijela usluga, Putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 30 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U svim aranžmanima gdje Agencija nastupa kao posrednik prodaje za provedbu je odgovorna agencija organizator putovanja. U slučaju sklapanja ugovora po “fortuna sistemu” ili “sistemu na neviđeno” Putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Agencija će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo. Prije podnošenja prigovora Putnik je dužan provjeriti da li je Agencija prema ugovoru o putovanju ispunila svoju ugovornu obvezu. Npr. ukoliko putnik ima prigovor na smještaj, prigovor je osnovan u slučaju da Agencija nije za njega ugovorila smještaj kako je rekla ili je ugovorila smještaj niže službene kategorizacije u odnosu na komunikaciju u Ugovoru o putovanju ili na lokaciji koja se uvelike razlikuje od pisane komunikacije prije polaska. U suprotnom Putnik je dužan uzeti u obzir razlike u kvaliteti među pojedinim hotelima, kao i razlike u službenoj kategorizaciji hotela među zemljama. Kvaliteta smještaja ne može biti osnova za prigovor ukoliko je Agencija u dobroj vjeri, a prije polaska u Završnoj obavijesti dala informaciju točno o kojem se hotelu radi kako bi se putnici mogli samostalno prije polaska informirati o kvaliteti hotela kroz recenzije prošlih putnika, kao i točnoj lokaciji hotela.

Javno izražavanje nezadovoljstva:

Putnik izjavljuje da je upoznat s činjenicom da će Agencija nastojati razriješiti sve razloge eventualnog nezadovoljstva u cilju postizanja što je moguće više razine zadovoljstva svih putnika. Putnik prihvaćanjem ovih Općih Uvjeta izričito izjavljuje da će u dobroj namjeri nastojati razriješiti sve razloge nezadovoljstva kroz komunikaciju s Agencijom prije bilo kakve javne objave putem oblika javnog priopćavanja kao što je Internet. Putnik izričito izjavljuje da će se suzdržati od javnih izjava ili objava neistinitih činjenica na Internetu s ciljem naškođivanja ugledu agencije, te da je upoznat s činjenicom da u suprotnom čini kazneno djelo klevete, da ga je agencija upoznala s relevantnim dijelovima Kaznenog Zakona (paragraf ispod) i da Agencija ima puno pravo pokretanja parničnog postupka s ciljem nadoknade štete. Kazneno djelo klevete čini onaj tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu (čl. 149. st. 1. KAZNENOG ZAKONA). Kleveta ne mora doista naškoditi nečijoj časti i ugledu, nego to može biti njezina posljedica (kazneno djelo apstraktnog ugrožavanja). Ono što je još važno kod ovog kaznenog djela jest da za klevetničku izjavu mora saznati treća osoba, a to proizlazi iz zakonske formulacije „tko pred drugim iznese“. Kazna za takvo kazneno djelo je novčana kazna od tristo šezdeset dnevnih iznosa. Kvalificirani oblik kaznenog djela čini onaj koji klevetu počini na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba (poput objave na internetu), a kazna za kvalificirani oblik je novčana kazna od petsto dnevnih iznosa (čl. 149. st. 2. KAZNENOG ZAKONA).

OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE UGOVARATELJA / PUTNIKA

Otkaz rezervacije/putovanja mora se poslati ili dostaviti Agenciji u pisanom obliku.

Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun naknada, odnosno otkaznih troškova (storno penala), koje će Agencija naplatiti kako bi pokrila gubitke pretrpljene zbog otkaza rezervacije, prema slijedećoj ljestvici:
do 45 dana prije polaska - 40% cijene aranžmana 
45 do 30 dana prije polaska - 50% cijene aranžmana 
29 do 22 dana prije polaska - 60% cijene aranžmana 
21 do 15 dana prije polaska - 80% cijene aranžmana 
14 do 0 dana prije polaska - 100% cijene aranžmana 
nakon polaska i “no show” tj. nepojavljivanje na polasku - 100% cijene aranžmana.

Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza putovanja, a mora otkazati putovanje iz bilo kojeg razloga, Agencija zadržava uplaćenu akontaciju, a ovisno o broju preostalih dana do polaska putnik je dužan uplatiti gore definirani postotak preostalog iznosa aranžmana na ime strorno penala. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska. U slučaju otkazivanja putovanja kojeg je dio prijevoz zrakoplovom i/ili brodom, uvjeti povrata novčanih sredstava definirani su uvjetima i pravilima zračnog prijevoznika odnosno brodara. Usmeni otkaz Ugovaratelj/ Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom ili emailom. Ako Ugovaratelj/ Putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ukoliko najkasnije 14 dana prije polaska na put Ugovaratelj/ Putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu cjelokupnog iznosa aranžmana, Agencija će smatrati da je Ugovaratelj / Putnik odustao od putovanja, te zadržava pravo storniranja rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje. Putnik ima pravo bez naknade prenijeti Ugovor o putovanju na drugu osobu bez promjene elemenata sklopljenog ugovora (odnosno javiti agenciji imena zamjenskih putnika). Putno osiguranje nije prenosivo na drugu osobu.

PUTNA DOKUMENTACIJA

Putnom dokumentacijom se smatraju dokumenti koje je Agencija dužna predati Ugovaratelju/ Putniku, a koji su potrebni da bi se realiziralo ugovoreno putovanje (primjerice original voucher, program putovanja, zrakoplovne karte, eventualne pisane obavijesti i slično). Svi putni dokumenti bit će dostavljeni emailom Ugovaratelju/ Putniku najkasnije 2 dana prije polaska na put, ako programom putovanja nije drugačije navedeno. Radi izbjegavanja bilo kakvih dvojbi, putnom dokumentacijom u smislu Općih uvjeta ne smatraju se putne isprave koje su Putniku nužne za putovanje. Na većini autobusnih putovanja putnicima je na polasku potrebna samo putna isprava (putovnica ili osobna iskaznica), a pratitalj putovanja sa sobom ima sve potrebne vouchere za cijelu grupu. U rijetkim slučajevima da je još nešto dodatno potrebno, biti će navedeno u Završnoj obavijesti koja se šalje na email dva kalendarska dana prije polaska.

PUTNE ISPRAVE I POŠTIVANJE PROPISA

Putnik koji se prijavljuje za putovanje je dužan o vlastitom trošku pribaviti valjane putne isprave koje će vrijediti za cijelo vrijeme trajanja putovanja, te prije samog polaska osigurati da posjeduje sve potrebne putne isprave. Agencija nije zadužena niti odgovorna za ishođenje viza ili informiranje putnika o tome, već je to obaveza samog Putnika. Ugovaratelj/ Putnik isključivo je odgovoran za slučaj da ne bude u mogućnosti ostvariti putovanje zbog neposjedovanja valjanih putnih isprava ili ako mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen. U tom slučaju smatra se da je Ugovaratelj/ Putnik otkazao putovanje, te će se primijeniti uvjeti otkaza od strane Ugovaratelja/ Putnika. Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko Putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, agencija zadržava pravo da putovanje nastavi bez Putnika koji sam snosi sve troškove i posljedice koje slijedom toga nastanu. U slučaju krađe ili gubitka putnih isprava za vrijeme putovanja Putnik će sam snositi troškove pribavljanja novih isprava, kao i troškove koji iz toga mogu proizaći. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje. Agencija neće biti odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih službenih tijela kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak ili izlazak iz pojedine zemlje te se u tom slučaju primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta koje se odnose na otkaz putovanja od strane Ugovaratelja/ Putnika. Također, Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, Putnik odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete Putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.). Svi putnici koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente trebaju se prije uplate aranžmana osobno informirati o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju s obzirom na različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda preporuke Ministarstva vanjskih poslova za putovanja u određenu zemlju. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Agenciju te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja od strane Ugovaratelja/ Putnika. Agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

PUTNO OSIGURANJE

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Agencija nudi Ugovaratelju/Putniku mogućnost doplate za paket putnog osiguranja (zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja uslijed opravdanih razloga), te putnicima uz dodatnu doplatu nudi mogućnost i ostalih oblika osiguranja, a zaključivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi uvjeti, Ugovaratelj/ Putnik potvrđuje da mu je ponuđeno osiguranje. Ponuđene cijene osiguranja se odnose na grupnu policu koja će biti kod pratitelja putovanja. Putnicima je moguće napraviti i individualnu policu osiguranja koja će im biti uručena odmah po uplati, međutim navedeno je potrebno napomenuti prije uplate aranžmana (cijene individualnih polica su cca 40% više u odnosu na grupne policu za ista osiguravateljna pokrića i rizike). U slučaju zamjene putnika, polica osiguranja nije prenosiva na nove putnike.

OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza putovanja prilikom kojeg će putniku biti nadoknađeno 90% iznosa aranžmana. Putnik izjavljuje da je upoznat s činjenicom da osiguranje od otkaza vrijedi samo uslijed opravdanih razloga i uz predočenje dokaza osiguravajućoj kući (smrtni slučaj u najužoj obitelji; iznenadna bolest koja se u trenutku ugovaranja osiguranja nije mogla predvidjeti, a putnika spriječava da putuje; vojni poziv: id.). Za sve dodatne informacije o osiguranje molimo pogledajte Opće uvjete osiguranja na našim internet stranicama u dnu svake stranice (footer). U slučaju otkazivanja aranžmana i aktivacije police osiguranja, putniku se ne vraća iznos uplaćene premije police osiguranja. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza ili dodatnih troškova koje je putnik napravio samostalno, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza, ukoliko nije ugovorena zasebna individualna polica osiguranja pri čemu također agencija može asistirati, pa nam se slobodno obratite. Polica osiguranja od otkaza mora se ugovoriti prilikom rezervacije i sklapanja Ugovora u putovanju, te naknadno nije moguće sklopiti ovu policu osiguranja. Kako bi se mogla aktivirati polica osiguranja od otkaza, potrebno je izvršiti ostatak uplate u postotku kako je definirano u segmentu "OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE UGOVARATELJA / PUTNIKA" ovisno o datumu pismenog otkaza koji predstavlja osnovu za obračun naknada, odnosno otkaznih troškova (storno penala), koje će Agencija naplatiti kako bi pokrila gubitke pretrpljene zbog otkaza rezervacije. Svi uvjeti otkaza navedeni su u uvjetima osguranja te svakom putniku svakako preporučujemo da ih osobno detaljno prouči.

IZMJENA PROGRAMA ILI OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE

Agencija ima puno pravo izmjene redoslijeda obilazaka bez izmjene sadržaja programa. Ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti Agencija može izmjeniti i sadržaj programa putovanja. Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorizacije. Agencija zadržava promjene sata putovanja, neovisno o razlogu do 3 sata od predviđenog vremena polaska. Agencija zadržava pravo promjene dana putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red leta, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, vremenske nepogode ili drugi razlozi koji će omogućiti efikasniju provedbu programa bez izmjene sadržaja putovanja) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u tijeku putovanja. Ako Agencija prije početka putovanja značajnije izmijeni program putovanja, dužna je o tome obavijestiti Ugovaratelja/ Putnika u pisanom obliku. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u objavi programa, kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama. Bez obveze na naknadu štete Ugovaratelju/Putniku, Agencija može otkazati putovanje zbog više sile koja može nastupiti prije ili za vrijeme putovanja, u slučaju da se za putovanje ne prijavi dovoljan broj Putnika koji je naznačen u programu putovanja, u kojem slučaju će Agencija svakog Ugovaratelja/Putnika obavijestiti o otkazu putovanja 7 dana prije početka aranžmana, te će im u tom slučaju vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana. Ugovaratelj/Putnik uplatom dijela ili cjelokupnog iznosa aranžmana izjavljuje da je upoznat s činjenicom da niti jedan paket-aranžman nema garantirani polazak dok se ne skupi najmanje 40 prijavljenih putnika na pojedinoj grupi/autobusu, da će o toj činjenici obavijestiti ostale putnike na istoj rezervaciji, te da neće ugovarati nikakve dodatne usluge vezane uz polazak na putovanje (transfer od/do točke polaska na putovanje, smještaj u gradu polaska, itd.) dok mu Agencija pisanim putem, specifično ne potvrdi da je polazak garantiran, pri čemu će se koristiti izraz "garantirani polazak", te da to ne može biti osnova za prigovor ili javno izražavanje nezadovoljstva, s obzirom da navedeno ne ovisi o Agenciji, a da je putnik o navedenome informiran unaprijed. Agencija kao privatno poduzeće koje pruža usluge organizacije putovanja nije obavezna pružiti tu uslugu i zadržava pravo otkazati putovanje svakom klijentu tj. Ugovaratelju putovanja i ostalim osobama na istoj rezervaciji u slučaju da procjeni da neki od putnika prije polaska ne nastupa u dobroj vjeri i/ili da bi svojim nezadovoljstvom iskazanim prije polaska mogao utjecati na komfor ostalih putnika u grupi tijekom putovanja, u kojem slučaju će agencija o otkazu putovanja obavijestiti klijenta 7 dana prije početka aranžmana i vratiti im cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana, a putnik ugovaranjem putovanja izjavljuje da je upoznat s ovom činjenicom.

PRTLJAGA

Agencija nije odgovorna za uništenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu, odnosno u sredstvima prijevoza (preporuča se ugovaranje osiguranja prtljage prije polaska pri čemu agencija na zahtjev putnika može asistirati, kao i po potrebi najam i korištenje sefa u destinaciji). Prijavu svakog oštećenja/otuđenja Putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta. Ukoliko ima ograničenja u pogledu težine dozvoljene prtljage koja je uključena u cijenu aranžmana, na zrakoplovnim putovanjima ovisi o avio kompaniji te će biti posebno naznačena u završnom pismu. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti najviše 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima, te su ih prilikom svakog napuštanja autobusa dužni ponijeti sa sobom.Putnik sam snosi odgovornost krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njihovog nadzora.

OSTALO

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Gavan turizam d.o.o. ima kod osiguravajuće kuće Wiener osiguranje - Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb, ugovorenu policu broj  1501-00000876 o osiguranju jamstva na turistički paket-aranžman. Standardne informacije za ugovore o putovanju u paket-aranžmanu: Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu. Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžmane. Turistička agencija Gavan turizam d.o.o. u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Turistička agencija Gavan turizam d.o.o., ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna. Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu: Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu. Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom. Putnici dobivaju broj mobitela za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom (kontakt broj mobitela pratitelja putovanja za sve hitne slučajeve će biti dostavljen dva dana prije početka putovanja u završnoj obavijesti). Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova. Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova. Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu (odšteta je moguća samo u slučaju da je Putniku pismenim putem polazak bio garantiran od strane Agencije, riječima "garantirani polazak", te da su putnici slijedom toga dogovorili dodatne usluge poput transfera od/do mjesta polaska. Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman. Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati. Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid. Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način. Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć. Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Organizator/prodavatelj Gavan turizam d.o.o. ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod osiguravajuće kuće Wiener osiguranje - Vienna Insurance Group d.d., OIB: 52848403362, Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb. Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonski na broj +385 (0)1 371 86 ili 0800 25 80, ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti organizatora/prodavatelja Gavan Turizam d.o.o., temeljem police za osiguranje od odgovornosti br. 1322-00045985.

U skladu s uredbom Europske Unije br. 524/2013. (Online Dispute Resolution platform) o online rješavanju potrošačkih sporova, člankom 14. stavkom 1. omogućeno je online rješavanje potrošačkih sporova putem: elektronske poveznice. Nadležno tijelo za poslovanje Putničke Agencije Gavan turizam d.o.o. je Ministarstvo Turizma Repubilke Hrvatske, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb. Nakon uplate aranžmana imenovani putnici na Ugovoru o putovanju mogu neposredno putem ovog dokumenta i dostavljenih informacija ostvariti svoja prava koja proizlaze temeljem police osiguranja jamčevine br. 1501-00000876. (Ugovor o osiguranju jamčevine za turističke paket aranžmane) kod Wiener osiguranja - Vienna Insurance Group d.d., OIB: 52848403362, Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. +385 (0)1 371 86 00 ili 0800 25 80.

PUTOVANJE U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA

Za sve aranžmane gdje je Agencija glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje Agencija nastupa kao posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Za takve aranžmane u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator te se za to putovanje primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora Ugovaratelj/ Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj/ Putnik sklapa s Agencijom. Uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana Ugovaratelj/ Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja te je Ugovor valjan i bez potpisa Ugovaratelja/ Putnika.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 26. 6 2018. godine

 

KORISNI PUTNI SAVJETI 

 -     radi Vaše sigurnosti budite strpljivi prilikom kontrole Vaše osobne i dodatne prtljage, ponesite samo jedan komad ručne prtljage
-     provjerite vrijeme prijave na let (check-in) koje zahtijeva Vaš zrakoplovni prijevoznik, kako biste na vrijeme stigli obaviti sve formalnosti

Domaći letovi: minimalno 1 sat prije leta.

Međunarodni letovi: minimalno 2 sata prije leta.
-     trgovine i restorani u zračnim lukama gotovo uvijek su otvoreni i tamo možete skratiti vrijeme do poljetanja Vašeg zrakoplova

NE PAKIRATI U RUČNU PRTLJAGU 

-     oružje ili kopije oružja/igračke (metalne ili plastične)
-     škarice, noževe
-     pribor za brijanje (žileti, britvice)
-     alate
-     zapaljive materijale

PUTNO OSIGURANJE 

Prije putovanja provjerite je li Vaše putno osiguranje pokriva slijedeće:

-     sve troškove liječenja ili samo djelomično (koje troškove), troškove lijekova i sl.
-     koje usluge transporta u slučaju ozljede (podrazumijeva li prijevoz helikopterom u slučaju hitnosti ili slično prijevozno sredstvo)
-     troškove transporta kući u slučaju smrti

PUTOVNICA    

Prije polaska:    
-     provjerite je li Vaša putovnica vrijedi 6 mjeseci od ulaska u planiranu destinaciju
-     fotokopirajte putovnicu i pohranite fotokopiju odvojeno od putovnice
-     provjerite je li Vam potrebna viza za putovanje u željenu destinaciju
-     ako je viza potrebna, provjerite imate li slobodnu stranicu u putovnici za upisivanje vize
-     ponesite neko drugo sredstvo identifikacije (osobna iskaznica)
Kada ste stigli:
-     pohranite putovnicu u hotelski sef (fotokopiju nosite sa sobom)

NOVAC 

Prije polaska:    
-     budite sigurni da imate dovoljno novaca za pokrivanje Vaših planiranih troškova
-     kreditne kartice (provjerite do kada vrijede, posebno zabilježite brojeve kartica)
-     ne nosite sve kartice sa sobom, ostale pohranite u hotelski sef   
Kada ste stigli:  
-     nosite samo iznos novaca koji Vam je dovoljan za taj dan
-     ako morate nositi veću količinu novca, podijelite ga s nekim tko je sa Vama
-     stavite novac u novčanik ili u siguran džep sa unutarnje strane odjeće
-     ostatak novaca ili čekova pohranite u hotelskom sefu

ZRAKOPLOVNE KARTE 

Prije polaska:     
-     kupite povratnu kartu
-     -    provjerite još jednom datum i vrijeme polaska i povratka, brojeve letova, vrijeme polaska i povratka
      Kad ste stigli:
-     pohranite avio kartu na sigurno mjesto (sef)

AKO VAS POKRADU 

-     prijavite nestanak ili krađu u najbližoj policijskoj postaji i tražite pismenu potvrdu (zbog osiguranja)
-     novac/čekovi - nazovite svoju banku oko transfera novca i poništavanja kreditnih kartica
-     zrakoplovne karte / voucheri - kontaktirajte Vašu putničku agenciju

DROGA 

-     izbjegavajte dodir sa drogom
-     kazne su velike, a često uključuju i smtrnu kaznu
-     ne uzimajte tuđu prtljagu iz usluge
-     ne prelazite granicu u društvu nepoznatih osoba (npr. autostoperi)

CJEPIVO 

-     provjerite trebate li se cijepiti za destinaciju u koju putujete

-     ponesite lijekove koje obično koristite po preporuci liječnika i stavite ih u svoju ručnu prtljagu

-     ponesite recept za lijekove koje inače koristite

 

NAČINI   PLAĆANJA / PAYMENT MODE


 

 

Online plaćanje

 

N A P O M E N A      /     R E M A R K

Plaćanje kreditnim karticama + 10% na sve iznose   -   Credit Card Payment + 10% on all amounts

 

HT PayWay

je virtualni pos sustav koji omogućava online naplatu proizvoda i usluga putem najsuvremenijih sigurnosnih metoda te postupaka za zaštitu privatnih i autorizacijskih podataka.

Plaćanje preko www.gavanturizam.hr moguće je sljedećim karticama: DinersCard, Discover, Maestro, MasterCard, JCB i Visa.

Kliknete na sliku

sve kartice

sustav će Vas preusmjeriti na stranicu za plaćanje (sigurnosna i zaštićena stranica

slik t com

na kojoj je potrebno unijeti tražene podatke, upisati iznos uvećan + 10 % i kliknuti ikonu

"Izvrši plaćanje.“

U sljedećem koraku unesite podatke o vašoj kreditnoj kartici kao što je prikazano na slici

 

HR kartica obrazac plaanje PayWay

i kliknuti ikonu

"Izvrši plaćanje".

Nakon završetka postupka plaćanja potvrda o plaćanju stići će na adresu e-pošte nositelja plaćanja.

Vaši podaci niti u jednom trenutku nisu dostupni tvrtki Gavan turizam, d.o.o.

HT PayWay

is a virtual POS system that provides online billing for products and services through state-of-the-art security methods and procedures for protecting personal and authorization information.

 

Payment via www.gavanturizam.hr is possible with the following cards: DinersCard, Discover, Maestro, MasterCard, JCB and Visa.

Clicked on the picture

sve kartice

the system will redirect you to the payment page (secure and secure

  slik t com

where you need to enter the required information enter the amount plus +10% and click the icon

"Pay".

In the next step, enter your credit card information as shown in the picture

 

EN kartica obrazac plaanje PayWay

and click the icon

"Pay".

Once the payment process is complete, the payment receipt will arrive at the email address of the payee.

 

At no time is your information available to Gavan turizam, Ltd.

 

  

MC Secure          Verified by Visa        PayWaySticker 2


        

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava  Trustwave sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standardaAutorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava Trustwaveza autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Djelatnici agencijestoje na raspolaganju klijentima za sve dodatne upite vezane uz rokove plaćanja, kao i za provjeru uspješnosti provedene transakcije / zaprimljene uplate

Završna obavijest / detaljne upute o uplaćenooj ponudi / uslugi, kupcu se dostavljaju putem e-pošte najkasnije 1 (jedan) dan prije realizacije ponude / usluge.

The entry and transfer of personal and credit card information is protected by the highest security standards provided by the Trustwave  system for online credit card authorization in accordance with the requirements of card and cardholder owners and PCI DSS standarda Credit card authorization and billing are done using the Trustwave system for real-time card authorization and payment.

Agency staffis available to clients for any additional queries regarding payment deadlines as well as to verify the success of the transaction / payment received.

The final notice / detailed instructions on the paid offer / service to the buyer will be emailed no later than 1 (one) day before the offer / service is realized. 

Uplate na račun:

Payments ti the account:

 

Broj računa (Bill number):

IBAN: HR0823400091110488677

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

PBZ - Privredna banka Zagreb, d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ispunite

Upit/rezervacije  ili Kontakt (obrazac) na našoj stranici putovanja i poslati ćemo Vam upute za uplatu ili ispunite ovaj Obrasc za autorizaciju  / Authorization form Orazac za autorizaciju i pošaljite ga na meil: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

   Obrasc za autorizaciju  

word logo

Authorization form 

 


NAPOMENA: Gavan turizam, d.o.o.,  klijentu će prije uplate dati ili ustegnuti suglasnost za gore navedena kreditiranja i plaćanja s odgodom bez kamata i naknade.

REMARK: Prior to payment, the buyer gives or withdraws consent to the above loans and deferred payments without interest and fees.

 

Naša lokacijaGdje?Naša adresa:     Krajiška 42, 10 000 Zagreb
Radno vrijeme: Pon – Pet 08:00h – 16:00h

Društvene mreže

Izaberi opciju

Pratite nas

Izborno CoalaWeb

Operativni program "Konkurentnost i kohezija"

HAMAG EU4

Osnovni podaciInfo

Gavan turizam d.o.o.
 
 Krajiška 42
10000 Zagreb, Hrvatska

Voditeljica poslova:
Mira Brešić, direktorica Društva
gsm: + 385 911943397
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

fax: 
+385 1 3701485
e-mail:
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
OIB: 
60771073811
PDV ID
HR60771073811
MBS: 
080771815
MB: 
02790777
SWIFT (BIC): 
PBZGHR2X
IBAN: 
HR 08 2340 0091 1104 8867 7

Temeljni kapital (uplaćen u cijelosti): 20.000,00 kn 

Konvertor valuta

Gavan turizam informacijeVažne informacije

Potvrda za prijevoz putnika
Polica osiguranja jamstva br.: 1501-00000876
Polica osiguranja od odgovornosti br.: 1322-00045985
Uvjerenje za voditelja poslovnice turističke agencije
Link:

Načini Plaćanja - Payment modeKorisno

Uplatnicom građana
          
 
 
 
          
sve kartice   
Diners na rate
 
 
 
 MC Secure     Verified by Visa   
 PayWaySticker 2
        
 
          
^